Szczecin Jazz News #4 [WIDEO]

14.03.2018

Festi­wal Szcze­cin Jazz bez wąt­pie­nia jest wyda­rze­niem two­rzą­cym histo­rię muzyczną naszego mia­sta. Zakoń­czona wła­śnie trze­cia edy­cja, jest tego nama­cal­nym dowo­dem.

Szcze­cin Jazz 2018 to: 14 kon­cer­tów, w 3. mia­stach, w 6. róż­nych prze­strze­niach. A muzycy? Naj­lepsi z najlep­szych: Bobby Wat­son, Wal­lace Roney, Keyon Har­rold, Dorota Miś­kie­wicz, Jazz Band Mły­nar­ski – Masecki, Agnieszka Wil­czyń­ska i wielu innych.

To był bar­dzo dobry czas, kiedy w Szcze­cinie gości­li­śmy świa­towe gwiazdy muzyki jaz­zo­wej – mówi Anna Lemań­czyk dyr. Szcze­ciń­skiej Agen­cji Arty­stycz­nej – Szcze­cin Jazz świet­nie się roz­wija, jest wię­cej arty­stów, wię­cej dzia­łań. Jest to jeden z więk­szych i waż­niej­szych festi­wali w naszym mie­ście.

Szcze­cin Jazz to mię­dzy­na­ro­dowy festi­wal muzyczny, połą­czony z sze­re­giem wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych, pro­mu­ją­cych muzykę jaz­zową.

To spo­tka­nie najlep­szych jazz­ma­nów ame­ry­kań­skich, pol­skich i euro­pej­skich. Pro­gram tego­rocz­nej trze­ciej edy­cji, to dużo dobrego jaz­zo­wego main­stre­amu z Bobby Wat­so­nem, Vin­cen­tem Her­rin­giem i Wal­lace Roneyem uzu­peł­nio­nego o nowo­cze­sne brzmie­nia hip hopu i elek­tro­niki – Keyon Har­rold, Pha­ro­ahe Monch, Yah Supreme.

Jeste­śmy dobrze postrze­gani w Pol­sce ale też na świa­towej i euro­pej­skiej niwie jazzu – mówi Syl­we­ster Ostrow­ski Dyrek­tor arty­styczny festi­walu Szcze­cin Jazz – Rozwi­jamy się świa­do­mie i dzięki temu to festi­wal co roku staje się coraz lep­szy.

Liczby Szcze­cin Jazz 2018:

 • 3 mia­sta Ber­lin, War­szawa i Szcze­cin;
 • Ponad 100 muzy­ków z róż­nych kra­jów: USA, Szwaj­ca­ria, Fran­cja, Wło­chy, Wielka Bry­ta­nia, Nige­ria, Japo­nia, Szwe­cja, Dania, Pol­ska;
 • 40 godzin muzyki na żywo;
 • 4 kobiety gra­jące razem jazz na sce­nie;
 • Ponad 1.000.000 zagra­nych dźwię­ków;
 • Kon­cer­tów SJ wysłu­chało ok 5000 fanów jazzu;
 • Naj­więk­szą widow­nia – 1000 osób fil­har­mo­nia;
 • Najm­niej­sza – 20 osób (domówka);
 • 3 gwiazdy kina śpie­wa­jące jazz na jed­nej sce­nie – Danuta Stenka, Anna Dere­szow­ska i Kata­rzyna Warnke;
 • Najm­łod­szy uczest­nik miał 3 lata naj­star­szy 81 lat;
 • Naj­bar­dziej zaswin­go­wali Wal­lace Roney, Bobby Wat­son i Vin­cent Her­ring;
 • Naj­bar­dziej nóżka ska­kała przy Jazz Band Mły­nar­ski i Masecki;
 • Sale "roz­nie­śli” Keyon Har­rold i Pha­ro­ahe Monch;
 • Naj­więk­sza nie­spo­dzianka wspólny występ Debo­rah Brown i Danuta Stenka;
 • Szcze­cin repre­zen­to­wała Jona Ardyn i zespół The Beat Fre­aks;
 • Naj­więk­szym hitem festi­walu oka­zał się Szcze­cin Jazz News,
 • a nie­spo­dzie­wa­nie naj­więk­szą gwiazdą festi­walu jego pro­wa­dząca, Ania Giniew­ska.

Kto wystą­pił?

Wszystko roz­po­częło się 23 lutego w Ber­linie, kon­cer­tem Black Music Rena­is­sance pre­sen­ted by Kelvin Sho­lar featu­ring YAH SUPREME and Syl­we­ster Ostrow­ski. Następny dzień (25 lutego) to kon­cert w War­sza­wie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Kul­tury "Co jest grane?”, Keyon Har­rold – Syl­we­ster Ostrow­ski spe­cjal pro­ject feat. Pha­ro­ahe Monch.

No a potem już uczta muzyczna w Szcze­cinie. Naj­pierw, 27 lutego, Dorota Miś­kie­wicz z zespo­łem Kwa­dro­fi­nik i "pio­senki dla dzieci” Luto­sław­skiego pisane do tek­stów Tuwima, pro­po­nu­jąc ich barwne, nowo­cze­sne, ale reali­zo­wane w cało­ści na aku­stycz­nych instru­men­tach opra­co­wa­nia.

2. marca to kon­cert Key­ona Har­rolda z jego rhy­mand­blu­esowo-hipho­pwowo-jaz­zo­wym The Mugi­cian.

60 lecie Bru­becka – od Szcze­cina się zaczęło Jak jazz jest ważny dla toż­sa­mo­ści Szcze­cina niech świad­czy o tym ta histo­ria:

W marcu 1958 r. od Szcze­cina roz­po­częło się po Pol­sce tour­nee zna­ko­mi­tego pia­ni­sty Davida Bru­becka, I 60 lat póź­niej (3 marca) nie­jako wró­ci­li­śmy do tego wyda­rze­nia. Spo­tka­li­śmy się na kon­cer­cie Dariusa Bru­becka, który jako 11-sto letni chło­piec był wtedy z ojcem w naszym mie­ście. Pod­czas tego kon­certu usły­sze­li­śmy rów­nież w ramach Gali Legal­nej Kul­tury aktorki śpie­wa­jące jazz. Zapro­sze­nie przy­jęły amba­sa­dorki Legal­nej Kul­tury, m.in.: Danuta Stenka, Anna Dere­szow­ska,

W nie­dzielę 4. marca odbyły się dwa kon­certy: Jazz na nie­dzielę w kościele Domi­ni­ka­nów oraz do Tra­fo­sta­cji a tam Vin­cent Her­ring & Soul Che­mi­stry feat. Anders Berg­crantz.

5. marca kon­cert Bobby Wat­sona pn "From Kan­sas City with Love”. W Dzień Kobiet 8. marca to Tra­fo­sta­cjia Sztuki i kon­cert Ladies Jazz Day, Sylvia Cuenca all fema­les Quar­tet with Michael Mwenso.

9. marca Jony Ardyn, a 11. marca Michał Star­kie­wicz i The Beat Fre­aks, to kon­certy szcze­ciń­skich jazz­ma­nów.

10. marca odbył się kon­cert Jazz Band Mły­nar­ski – Masecki. Zespół zagrał szla­giery, które roz­grze­wały przed­wo­jenną Pol­skę.

W nie­dzielę 11. marca usły­sze­li­śmy wło­skiego gita­rzy­stę Fran­ce­sco Bruno w pro­jek­cie "Remem­ber”.

A  festi­walowy finał (12. marca) zwień­czył ener­ge­tyczny Wal­lace Roney Quin­tet.

Szcze­cin Jazz zakoń­czy kwiet­niowy (9.04) kon­cert Gino Van­nel­liego pod­czas Gali wrę­cze­nia nagród Arty­stycz­nych Mia­sta Szcze­cina i tytułu Mece­nasa Kul­tury.

Szcze­góły na www.szczecinjazz.pl

Copyright © 2018 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE