Następca Milesa Davisa w Szczecinie

09.03.2018

Następca Milesa Davisa w Szcze­ci­nie

Trę­bacz Wal­lace Roney, namasz­czony przez Milesa Davisa na swo­jego następcę, zagra w Szcze­ci­nie 12 marca pod­czas festi­walu Szcze­cin Jazz. O swo­jej muzyce, Roney mówi: "Moim celem jest jak naj­lep­sza muzyka. Lubię, słu­cham i gram wszyst­kie typy muzyki. Sta­ram się nadać muzyce swój uni­kalny wyraz i brzmie­nie, które jest kon­se­kwen­cją jaz­zo­wego doświad­cze­nia”.

Roney wystąpi w ponie­dzia­łek 12 marca o godz. 20.00 w szcze­ciń­skiej fil­har­mo­nii. Bilety do naby­cia: http://bit.ly/2FmW3my

4 listo­pada 2016 r. Wal­lace Roney wydał swój nowy album "A Place In Time” Nowy krą­żek jest efek­tem cięż­kiej pracy i nie­ustę­pli­wej kon­ty­nu­acji form muzycz­nych i ustruk­tu­ry­zo­wa­nych ryt­mów kwin­tetu Milesa Davisa z lat 60. XX wieku. Słu­cha­cze czę­sto koja­rzą Roney’a z Davi­sem, przez współ­pracę Roney’a z legendą jaz­zową na początku kariery. W tym momen­cie wpływ Davisa na Roney’a można uznać głów­nie za histo­ryczny. Gra Roney’a jest inten­syw­niej­sza, z moc­niej­szym tonem i ostrzej­szym ryt­mami niż u Davis’a. Utwory Wal­lace’a zawie­rają motywy łatwiej­sze dla ucha, które maskują har­mo­niczne zło­żo­no­ści, a solówki prze­peł­nione są emo­cjami i utrzy­my­wane w ryt­micz­nym tem­pie.

Sam Miles "nama­ścił” go na swo­jego suk­ce­sora pod­czas słyn­nego festi­walu w Mon­treux, zapra­sza­jąc na wspólny kon­cert i prze­ka­zu­jąc publicz­nie swoją trąbkę (dał ją pod­czas kon­certu mło­demu wów­czas Wal­la­cowi – 1991 r. Wal­lace Roney Quin­tet wystąpi w Szcze­ci­nie po raz trzeci. Co cie­kawe przy­jeż­dża do nas zawsze co 10 lat. Pierw­szy raz był 1998 – na dzie­dzińcu Zamku Ksią­żąt Pomor­skich 2008 w sta­rej fil­har­mo­nii, a teraz 12.03.2018 w nowej Fil­har­mo­nii. Z Wal­lacem zagra dobrze znany naszej publicz­no­ści, przy­ja­ciel Szcze­cin Jazzu, per­ku­si­sta Eric Allen. Eric jest rów­nież przy­ja­cie­lem i kom­pa­nem Wal­lace, z któ­rym zna się od cza­sów liceum, gdzie poraz pierw­szy spo­tkali się w Waszyng­to­nie w USA w latach 70-tych i od tam­tego czasu ści­śle ze sobą współ­pra­cują. W każ­dym zresztą szcze­ciń­skim kon­cer­cie Eric Allen towa­rzy­szył Wal­lec Roney Quin­tet. Tak będzie i tym razem 12 marca 2018 w Szcze­cin Jazz.

Już w wieku 16 lat trę­bacz Wal­lace Roney zdo­był uzna­nie i sza­cu­nek swo­ich kole­gów i men­to­rów. Był jed­nym z nie­licz­nych muzy­ków swo­jego poko­le­nia, któ­rzy uczyli się i dosko­nali swoje umie­jęt­no­ści bez­po­śred­nio z mistrzami jazzu. Na swój sta­tus gwiazdy zapra­co­wał wspól­nym gra­niem z elitą naj­więk­szych jaz­zo­wych arty­stów w histo­rii takich jak Tony Wil­liams, Ornette Cole­man, Her­bie Han­cock, Art Bla­key, Elvin Jones, Chick Corea, Wayne Shor­ter, Sonny Rol­lins, Dizzy Gil­le­spie i oczy­wi­ście Mile­sem Davi­sem, który miał naj­waż­niej­szy wpływ na karierę Wal­lace’a. Wal­lace roz­po­czął współ­pracę i wspólne gra­nie z Milesa Davisa po tym, jak Miles usły­szał go w 1983 roku pod­czas jego uro­dzi­no­wej uro­czy­sto­ści w Car­ne­gie Hall. Ich współ­praca osią­gnęła szczyt, gdy Miles wybrał Wal­lace’a do wspól­nego występu na scenę w Mon­treux w 1991 roku. Pod­czas tego histo­rycz­nego występu nama­ścił go jako swo­jego następcę. Po śmierci Davisa, Her­bie Han­cock, Ron Car­ter, Wayne Shor­ter, Tony Wil­liams i Roney zebrali się razem i ruszyli w świa­towe tourne w jego hoł­dzie.

Copyright © 2018 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE