Weekend zapo­wiada się zacnie

08.03.2018

Tanecz­nie, śpie­wa­jąco i gita­rowo. Jed­nym sło­wem: rewe­la­cyj­nie! Tak zapo­wiada się naj­bliż­szy week­end z Szcze­cin Jazz. A wystą­pią: Jazz Band Mły­nar­ski – Masecki, Jona Ardyn, Fran­ce­sco Bruno, Michał Star­kie­wicz i "The Beat Fre­aks”.

9. marca pią­tek

Jona Ardyn

Tra­fo­sta­cja Sztuki godz. 20.00

Jej reper­tuar to połą­cze­niem róż­nych gatun­ków muzyki, oscy­lu­ją­cych w aku­stycz­nym brzmie­niu Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Hono­rowa oby­wa­telka Stanu Okla­homa. Z uro­dze­nia łodzianka, z wyboru szcze­cinianka. Jona Ardyn wystąpi 9. marca w Tra­fo­sta­cji Sztuki. Jona Ardyn woka­listka, autorka tek­stów, muzyki, instru­men­ta­listka. Z uro­dze­nia łodzianka, z wyboru szcze­cinianka. Sty­pen­dystka pol­skich oraz ame­ry­kań­skich uczelni. Stu­dio­wała w Los Ange­les, Okla­homa City, Kan­sas City, Łodzi oraz Szcze­cinie. Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wała na wielu sce­nach śpie­wa­jąc m.in. w rdzen­nym chó­rze gospel w Sta­nach, w Ser­bii pod­czas kon­kursu Euro­wi­zji w 2008 r. u boku Isis Gee, w Chi­nach śpie­wa­jąc główną rolę w chiń­skim musi­calu Red Star Over China, Teatrze Buffo.

Za wybitne osią­gnię­cia arty­styczne Jona otrzy­mała hono­rowe oby­wa­tel­stwo Stanu Okla­homa. W Sta­nach uczyła się od naj­lep­szych: Dianny Krall, Gun­thera Schul­le­rem, Dona Wil­liamsa, Jamesa New­tona Howarda (muzyka do Ści­gany, Adwo­kat dia­bła, Szó­sty zmysł, Mroczny rycerz, Igrzy­ska śmierci) Johna Cori­gliano (Pur­pu­rowe skrzypce- Oskar), Paula New­mana. Tam też poznała Quincy Jonesa. Współ­pra­co­wała z pro­du­cen­tem muzycz­nym Tome­rem Bira­nem (auto­rem muzyki do fil­mów m.in. "Seks w Wiel­kim Mie­ście”, "Rodzina Soprano”) nagry­wa­jąc pio­senkę pt. "Any­thing goes”, która została zakwa­li­fi­ko­wana do ćwierć­fi­nału kon­kursu o nagrodę Bursz­ty­no­wego Sło­wika w 46 Sopot Festi­val. Jona to rów­nież lau­re­atka wielu kon­kur­sów muzycz­nych min.: I Miej­sce we Flo­rence Rat­zlaff Instru­men­tal Com­pe­ti­tion (altówka) w Sta­nach Zjed­no­czo­nych czy pół­fi­nał tele­wi­zyj­nego Must Be The Music, gdzie Jona wystą­piła w ósmym mie­siącu ciąży!

W Pol­sce współ­pra­co­wała z Janu­szem Józe­fo­wi­czem, Janu­szem Sto­kłosą z zespo­łem Blue Café, Rag­gat­tack, Varius Manx, Andrze­jem Krzy­wym, Ada­mem Mako­wi­czem, Wojt­kiem Pili­chow­skim, Mar­kiem Kości­kie­wi­czem, Łuka­szem Lachem, Pau­liną Przy­bysz, Miką Urba­niak. Reper­tuar Jony jest eklek­tycz­nym połą­cze­niem róż­nych gatun­ków muzyki oscy­lu­ją­cych w aku­stycz­nym brzmie­niu Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

10 marca 2018 r., sobota

Jazz Band Mły­nar­ski – Masecki

Tra­fo­sta­cja Sztuki w Szcze­cinie, godz. 20.00

Potań­cówki to szcze­ciń­ski hit ostat­nich cza­sów. Dobrze przy­jęte spo­tka­nia w Ogro­dzie Róża­nym, czy nowo­roczna inte­gra­cja na deskach Teatru Let­niego spra­wiły, że zabawa taneczna zago­ści także na festi­walu Szcze­cin Jazz. 10 marca w Tra­fo­sta­cji Sztuki do wyj­ścia na par­kiet zachęci Jazz Band Mły­nar­ski – Masecki. Zespół zagra szla­giery, które roz­grze­wały przed­wo­jenną Pol­skę.

Jazz w wyda­niu szcze­ciń­skim kolejny raz prze­kra­cza gra­nice – mówi dyrek­tor arty­styczny festi­walu Syl­we­ster Ostrow­ski – Nowy Rok roz­po­czę­li­śmy potań­cówką w Teatrze Let­nim, gdzie do wspól­nej zabawy zagrze­wał jaz­zowy zespół i fol­kowi "Szcze­cinianie”. W marcu prze­nie­siemy się w cza­sie do mię­dzy­wo­jen­nej Pol­ski, w któ­rej powsta­wały pierw­sze jaz­zowe utwory, a piękne panie i pano­wie tań­czyli swinga i tango.

Wybitny pia­ni­sta Mar­cin Masecki razem z Janem Emi­lem Mły­nar­skim powo­łali do życia zespół odwo­łu­jący się do sta­rej tra­dy­cji pol­skich orkiestr jaz­zo­wych mię­dzy­woj­nia. Całe przed­się­wzię­cie sku­pione jest wokół ducha postaci Adama Astona – naj­wy­bit­niej­szego przed­wo­jen­nego pol­skiego śpie­waka roz­ryw­ko­wego, oraz Hen­ryka Warsa – naj­waż­niej­szego pol­skiego przed­wo­jen­nego pia­ni­sty, aran­żera i kom­po­zy­tora. Jazz Band rekom­pen­suje stra­cone szanse całego poko­le­nia pol­skich arty­stów roz­ryw­ko­wych, któ­rzy w roz­kwi­cie pro­spe­rity musieli ucie­kać, wal­czyć, ginąć, emi­gro­wać, osie­ro­ca­jąc pol­ską muzykę roz­ryw­kową w nie­po­we­to­wany spo­sób. Aran­ża­cje Mar­cina i głos Janka nadają cało­ści zupeł­nie nowy oddech, czy­niąc tę muzykę aktu­alną i użyt­kową, do tańca i wzru­szeń.

Jazz Band rekom­pen­suje stra­cone szanse całego poko­le­nia pol­skich arty­stów roz­ryw­ko­wych, któ­rzy w roz­kwi­cie pro­spe­rity musieli ucie­kać, wal­czyć, ginąć, emi­gro­wać, osie­ro­ca­jąc pol­ską muzykę roz­ryw­kową w nie­po­we­to­wany spo­sób. Aran­ża­cje Mar­cina i głos Janka nadają cało­ści zupeł­nie nowy oddech, czy­niąc tę muzykę aktu­alną i użyt­kową, do tańca i wzru­szeń.

Zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy kochają jazz i taniec. Let­s’s dance with Szcze­cin Jazz! – zachęca z uśmie­chem Ostrow­ski.

11 marca, sobota

Michał Star­kie­wicz "The Beat Fre­aks”, Fran­ce­sco Bruno "Remem­ber”

godz. 20.00, Radio Szcze­cin

Wysoce eklek­tyczny oraz uta­len­to­wany gita­rzy­sta i kom­po­zy­tor Fran­ce­sco Bruno, a wcze­śniej The BEAT FREAKS, grupa muzyczna ze szcze­cińsko-duńskim rodo­wo­dem. Tych arty­stów usły­szymy pod­czas bar­dzo kli­ma­tycz­nego, nie­dziel­nego

(11 marca) kon­certu w Radiu Szcze­cin. Fran­ce­sco Bruno wydał dzie­więć solo­wych albu­mów. Od lat 70-tych do dzi­siaj Fran­ce­sco Bruno prze­szedł długą ścieżkę muzyczną, która roz­po­częła się w 1974 roku z zespo­łem per­ku­si­sty Tony­`ego Espo­sito. W latach 80-tych Fran­ce­sco kom­po­no­wał wiele bar­dzo uda­nych utwo­rów, które wkrótce stały się nie­zwy­kle zna­nymi hitami pio­sen­karki Teresy De Sio, współ­pra­cu­ją­cej także z Bria­nem Eno. Rok 2007 to począ­tek zupeł­nie nowego mul­ti­me­dial­nego pro­jektu "The long jour­ney of Tiziano Terzani. The words other”, opu­bli­ko­wa­nego w lutym 2010 r. przez Espresso Group- La Repub­blica

i sprze­da­nego w nakła­dzie ponad 30.000 egzem­pla­rzy we Wło­szech. Obec­nie trwa tour­née po naj­bar­dziej zna­nych wło­skich teatrach. Od 2012 roku Fran­ce­sco wystę­puje ze swoim nowym kwar­te­tem jaz­zo­wym we Wło­szech i za gra­nicą, gra­jąc utwory ze swo­jego nowego albumu "Witam”, a także jako gość spe­cjalny z zespo­łem Syl­we­ster Ostrow­ski, obok trę­ba­cza Pio­tra Voj­ta­sika, pia­ni­sty Reg­giego Moore’a, per­ku­si­sty New­mana Tay­lora Bakera i kon­tra­ba­si­sta Essiet Okon Essiet. W Szcze­cinie Fran­ce­sko Bruno zapre­zen­tuje pro­jekt mul­ti­me­dialny o auto­rze Primo Levim pt. "REMEMBER”. Primo Michele Levi (31 lipca 1919–11 kwiet­nia 1987) był wło­skim che­mi­kiem żydow­skiego pocho­dze­nia, pisa­rzem oraz czło­wie­kiem oca­la­łym z Holo­kau­stu. Był auto­rem wielu ksią­żek, powie­ści, zbio­rów opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Sztuka muzyki jako tła dla poezji Primo Levi’ego. Ta idea autor­stwa Fran­ce­sco Bruno została wpro­wa­dzona do mul­ti­me­dial­nego występu na żywo, który sta­nowi hołd i upa­mięt­nia wiel­kiego autora i poetę Primo Levi’ego. Czy­ta­nie wier­szy nale­żą­cych do autora i che­mika z Pie­montu we Wło­szech, który przed­sta­wił jedno z naj­waż­niej­szych świa­dectw o tra­gicz­nej rze­czy­wi­sto­ści w "If This Is Man” (1947), w któ­rym opi­suje swoje doświad­cze­nie jako depor­to­wa­nego Żyda w Ausch­witz, poja­wia się na sce­nie wraz z kom­po­zy­cjami muzycz­nymi inspi­ro­wa­nymi poetyc­kim wszech­świa­tem Primo Levi’ego. Wraz z poezją i muzyką poja­wiają się dzieła sztuki wideo reży­sera Igi­nio De Luca, wszy­scy prze­ma­wiają poprzez język sztuki, na świa­dectwo tego wiel­kiego poety.

The BEAT FREAKS – to grupa muzyczna sygno­wana nazwi­skami zna­ko­mi­tych muzy­ków jaz­zo­wych ze szcze­cińsko-duńskim rodo­wo­dem. Skan­dy­naw­skiego cha­rak­teru muzyce nadaje bowiem fakt, iż połowa zespołu, swój muzyczny język roz­wi­jała kształ­cąc się w pre­sti­żo­wej aka­de­mii w Odense. Nie pozo­stało to bez wpływu na brzmie­nie zespołu oraz odwa­żne podej­ście do formy. Zespół zało­żył w 2014 roku Michał Star­kie­wicz (gitara), który do współ­pracy zapro­sił Tomka Licaka (sak­so­fon teno­rowy) i Pawła Grze­siuka (bas) oraz miesz­ka­ją­cego na stałe w Kopen­ha­dze – Radka Wośko (per­ku­sja). Po kilku sesjach powstał mate­riał, który został z zapre­zen­to­wany w Szcze­cinie w roku 2015 oraz w Chri­stia­nia Jazz Club w Kopen­ha­dze w lutym 2016 roku. Auto­rem więk­szo­ści kom­po­zy­cji jest lider zespołu – Michał Star­kie­wicz. Oba kon­certy zostały bar­dzo cie­pło przy­jęte przez publicz­ność, co zaowo­co­wało trasą kon­cer­tową w Pol­sce oraz wej­ściem do stu­dia. W marcu 2016 roku w Stu­dio Soyuz w Łodzi zespół nagrał swój debiu­tancki album, który miał swoją pre­mierę w paździer­niku tegoż roku. Debiu­tancka płyta "Leon” uka­zała się na rynku nakła­dem wydaw­nic­twa Gate­way Music z Danii. Album został bar­dzo cie­pło przy­jęty zarówno przez kry­ty­ków muzycz­nych jak i przez muzy­ków. Muzycy ucie­ka­ją od utar­tych sche­ma­tów jaz­zo­wych form pro­po­nu­jąc muzy­kę, która jest swo­istą opo­wie­ścią. W ich muzyce znaj­dziemy inspi­ra­cje i zapo­ży­cze­nia zarówno z muzyki sło­wia­ńskiej, ludo­wej, etnicz­nej czy wręcz roc­ko­wej. Jed­no­cze­śnie muzyka zespołu pozo­staje świe­ża

Copyright © 2018 Szczecińska Agencja Artystyczna
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Nasze strony
Projekt i realizacja SO FINE